Privacy verklaring

Privacyverklaring Lifestyle Camper Nederland

Lifestyle Camper Nederland / Saris 4×4, gevestigd aan de Kerkstraat 30, 6675BS Valburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacyverklaring. Deze versie is opgesteld op 31-03-2021.

Lifestyle Camper Nederland / Saris 4×4 hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Lifestyle Camper Nederland / Saris 4×4 houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Lifestyle Camper Nederland / Saris 4×4 zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Lifestyle Camper Nederland / Saris 4×4 verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht, dienst en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht of dienst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht of dienst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Lifestyle Camper Nederland / Saris 4×4 de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adresgegevens;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Kentekengegevens;
 • Autogegevens;
 • Voor bijvoorbeeld (RDW)keuringen, tenaamstellingen, BPM-aangiftes, en het maken van (digitale) machtigingen kunnen wij in sommige gevallen vragen aanvullende (persoons)gegevens als (kopieën van) KVK gegevens, BTW nummers, documentnummers van paspoort of rijbewijs, geboortedatum, e.d. Enkel de benodigde gegevens die de RDW of Belastingdienst vraagt.

Uw persoonsgegevens worden door Lifestyle Camper Nederland / Saris 4×4 opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Lifestyle Camper Nederland / Saris 4×4 verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;
 • Communicatie over een opdracht, dienst en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan, of aanmelden voor een van onze diensten;
 • Een overeengekomen opdracht of dienst (heden en verleden).

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Lifestyle Camper Nederland / Saris 4×4 de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Autogegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Lifestyle Camper Nederland / Saris 4×4 opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Aanpassen en/of uitschrijven van de dienst Nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk. Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden. Mocht dit niet lukken op deze manier, dan kunt u altijd contact opnemen via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Lifestyle Camper Nederland / Saris 4×4 verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op Social Media (LinkedIn, Facebook);

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Lifestyle Camper Nederland / Saris 4×4 de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Autogegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Lifestyle Camper Nederland / Saris 4×4 opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Lifestyle Camper Nederland / Saris 4×4 verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.
 • Salarisadministratie.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.
 • Salarisadministratie.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Lifestyle Camper Nederland / Saris 4×4 de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Nationaliteit;
 • Geslacht;
 • Burgerlijke staat;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • Kopie rijbewijs;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Lifestyle Camper Nederland / Saris 4×4 opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Realiseren van de overeengekomen opdracht of dienst;
 • Administratieve doeleinden en/of keuringen die wij zelf niet mogen of kunnen uitvoeren als (RDW)keuringen, tenaamstellingen, BPM-aangiftes, en het maken van (digitale) machtigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Lifestyle Camper Nederland / Saris 4×4 bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Lifestyle Camper Nederland / Saris 4×4 van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Lifestyle Camper Nederland / Saris 4×4
Kerkstraat 30
6675BS Valburg
info@saris4x4.nl
www.saris4x4.nl
KVK nr.: 73652067
BTW nr.: NL 859 615 558 B01